75% din populaţia SUA trebuie să consume apă fluorizată până în 2010

75% din populaţia SUA trebuie să consume apă fluorizată

până în 2010

de M ihai V as iles c u
U n raport al C entrului de prevenire ş i c ontrol al bolilor din Statele
U nite public at în luna iulie 2 0 0 8 arată c ă proc entul de loc uitori ai SU A
c are folos es c în mod c urent apă fluorurată a c res c ut de la o medie de
6 5 ,5 % în 1 9 9 2 la o medie de 7 0 % în 2 0 0 6 . E xis tă s tate în c are
1 0 0 % dintre loc uitori beau apă fluorurată, c um ar fi C olumbia.
William M aas , direc tor în c adrul C entrului de prevenire ş i c ontrol al
bolilor din Statele U nite dezvăluie c ă a fos t tras at c hiar un obiec tiv la
nivel naţional în c eea c e priveş te ac es t as pec t: „M ai s unt multe s tate
c are nu au atins ţinta naţională. Ţ inta naţională es te c a 7 5 % din
populaţia SU A s ă primeas c ă apă fluorurată până în 2 0 1 0 , prin
intermediul s is temului public .”
P retextul s ub c are a fos t introdus ă fluorura în apa de băut ş i în alte
produs e de uz c urent c um ar fi pas tele de dinţi a fos t ac ela de
prevenire a apariţiei c ariilor. M ai multe s tudii rec ente au arătat îns ă c ă
fluorurarea mas ivă a apei nu a determinat o s c ădere a numărului de
c arii, aş a c um ar fi fos t de aş teptat. Î n s c himb ac es tea au demons trat
c ă fluorura reduc e c ons iderabil c apac itatea verbală ş i inteligenţa ş i
induc e în c ei c are o c ons umă o s tare de pas ivitate ş i indiferenţă. D e
altfel, fluorura era utilizată de naziş ti pentru a-i „îmblânzi” pe prizonierii din lagăre.

Reclame
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: